Vítejte na mých stránkách

 

Stránky jsou určeny Vám, kteří se chcete dozvědět více o mé činnosti v Poslanecké sněmovně, o tom, co bych chtěl ve Sněmovně dělat a udělat, co si myslím a vím o volebním obvodu, který zastupuji, o politice a dnešních problémech této země, prostě, kdo jsem, jaká práce je za mnou a jaká by mohla být přede mnou. Zde odpovím hlavní otázky ve zkratce. Podrobněji vše naleznete v dalších částech tohoto webu, který pravidelně aktualizuji tím, co se děje.

Kandidoval jsem do Poslanecké sněmovny, protože jsem přesvědčený, že česká společnost i ekonomika by dokázaly víc, kdyby je neblokovala česká politika, svou ideologičností, nekooperativností, konfrontačním stylem a svým nezájmem o fakta. Prostě mohlo by se nám žít lépe, kdybychom měli politiku soustředěnou na správu státu, kterému má smysl platit daně, protože za tyto daně občanům vrací kvalitní veřejné služby. K takovému stavu ale chybí dost práce. Ale je lepší pokusit se k této práci získat mandát ve volbách, než jen nadávat na poměry s pocitem, že se dělat nedá nic. Po 20 letech od chvíle, kdy jsem pracoval v OF a později pro Václava Havla, se chci znovu vrátit k přímému ovlivňování veřejného dění skrze parlamentní demokracii.  Dvě desetiletí jsem se věnoval analýze, tvorbě, konzultacím a debatě veřejných politik na komerční bázi, nyní chci pokročit k jejich praktickému uplatňování. KDU mi nabídla velkorysou příležitost. Na těchto stránkách se můžete dozvědět vše důležité o mně, o mém odborném, rodinném i znalostním zázemí a zkušenostech, o mých prioritách i názorech, i o mém pohledu na vývoj této země, i specifické otázky volebního obvodu jak je vidím já.
Děkuji Vám za zájem a snad zde naleznete odpovědi na to, co zajímá Vás.

Welcome to my election web site


I decided to run for the Parliament because I am convinced that Czech society and Czech economy could do much better if the Czech politics did not block them by its emphasis on ideology, unwillingness to cooperate, confrontational style and lack of interest in facts. We could live much better and be much better off if we had politics focused on the administration of state which deserves our taxes because the citizens in return obtain good public services. However, we still have to work hard to achieve that level. I believe that in order to make this work it would be better trying to obtain a mandate in the elections rather than complaining about the situation and succumbing to a feeling that nothing could be done. Twenty years ago I worked for the OF and later on for Vaclav Havel and now I would like to take part in the direct influencing of public affairs again through the parliamentary democracy and elections. For two decades I have been involved in making analysis and in creating, consulting and debating public policies on the commercial level; now I wish to pursue their practical implementation. KDU has offered me a generous opportunity. On this web site, you can learn anything you may find interesting about myself, my professional, family and academic background. You will also find information about my experience, priorities and opinions, my point of view on development of this country and specific issues concerning the electoral district as I see it.
Thank you for your interest and hope that you will find the answers to all questions you may have. 

Úvahy nad aktuálními tématy

Pomáhat a chránit!

Kdybych neseděl před Vánoci v bezpečnostním výboru parlamentu, kde nám s vážnou tváří ministr Pecina popisoval zápletku se schizmatem policejních prezidentů, netrpěl bych dnes pocitem trapnosti, když vykládá televizním divákům, že policejního prezidenta Červíčka odvolal proto, že byl špatně odvolaný z předchozí pozice. Nikoli proto, že tam potřebuje právem posadit Petra Lessyho. Jinými slovy, tento vlak dále nepojede, protože odvolávám mašinfíru za to, že byl špatně odvolaný z pozice šéfa poštovního vagónu!

Nejde o to, že ministr Pecina před poslanci skrýval své skutečné úmysly, abych se vyjádřil eufemisticky, ale o to, že ať již z osobní animozity nebo z jiných postranních důvodů, destabilizuje Policii ČR ve fázi střídání vlády a zejména při vyšetřování citlivých caus z horních pater politiky i v době, kdy by se policie měla aktivně vyprostit z politických tlaků. Dojem sázky na chaos a „po mně potopa“ je na místě.

Ministr Pecina je z kategorie tzv. odborníků a výraznou vlastností této „odbornosti“ je, že nikomu není odpovědná. Rozvrtá svěřený resort a zmizí. Kdyby tento ministr musel nést svou osobní a politickou odpovědnost a znovu předstoupit před výbor parlamentu, kdyby celá dnešní vláda závisela ve své existenci na podpoře sněmovny, museli by se chovat jinak a odpovědně.

Na celé věci udivuje ještě jedna skutečnost. Každý kdo si vzpomene na hysterický povyk ministra Johna vůči policejnímu prezidentovi Martinů, který se řešil až jakousi tajnou dohodou na Hradě, ale rovněž na vzájemné naschvály, sabotáže a mediální útoky mezi Petrem Lessym a ministrem Kubicem, a dříve mezi policejním prezidentem Husákem a jinými ministry, může propadnout dojmu, že se jaksi pánové ze vzájemné řevnivosti nedokáží vymotat a vlastně ty všemožné právní fígle jsou jen zástupné způsoby jak si vzájemně namydlit schody. Striktně nahlíženo, je to standard rozvodových právníků, která utváří sílu a inteligenci argumentů. Ješitnost, sebestřednost, podrazy, pomlouvání a vzájemné očerňování, lhaní a trapné výmluvy, na jejichž konci stojí řadový policista, který má "Pomáhat a sloužit"?

Možná by neuškodilo, kdyby si dotčení pánové ono „Pomáhat a sloužit“ museli opsat alespoň stokrát a doručit právě do parlamentu. A mimochodem i dnešní absurdní situace je tak trochu vizitkou malého tlaku parlamentu na předchozí ministry a policejní funkcionáře - nepotřebujeme tedy důraznější parlamentní kontrolu? I to stojí za hlubší zamyšlení, a zejména za podstatnou změnu přístupu ve vztahu mezi parlamentem a vládou.   

Ivan Gabal

8.1.2014

 

Videa

 

Proč nerezignovat na politiku!

Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.

O mé kandidatuře na ČT24

Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.


#
Ivan Gabal - sociolog, e-mail: gabal@gabal.cz | Mapa stránek