Nahrávám...

Zákon o distanční volbě

Proč potřebujeme distanční volby?

Čím více našich, zejména mladých občanů vyjíždí do zahraničí, ať už za studiem, prací či turismem, tím více je třeba dbát, aby neztratili zájem o participaci na veřejném životě v České republice. Je důležité překonat špatnou tradici v tom, že život v zahraničí znamená nutnost občansky se oddělit od veřejného života doma. Tito občané jsou však zároveň diskriminování oproti těm, kteří žijí trvale na území České republiky a nikdy nejedou ani na dovolenou. Diskriminování tzv. "cenzem vzdálenosti". Aby totiž tito občané mohli vykonat své volební právo, musí minimálně dvakrát navštívit nejbližší zastupitelský úřad - aby si vyřídili voličský průkaz, nebo byli zapsáni do seznamu voličů tohoto zastupitelského úřadu a aby následně odvolili. Nejbližší, však na mnoha místech planety znamená i stovky či dokonce tisíce kilometrů vzdáleny. A to znamená vysoké náklady, časové a zejména finanční. Proto tito voliči často raději volí cestu dobrovolné neúčasti ve volbách, čímž jsou připraveni o jedno ze svých základních občanských práv - právo volební. 

Již před volbami mne oslovovala řada voličů, z různých koutů světa a svěřovala se mi s tímto problémem. Jeden z nich urazil dlouhých 800km, aby mohl během méně než jedné minuty vhodit do urny svůj hlas. A to je pouze jeden případ z mnoha. Na celém světě měla v posledních volbách do Poslanecké sněmovny PČR celkem 5460 volebních okrsků v zahraničí a pro výkon volebního práva v nich bylo registrováno 14 132 voličů. K urnám jich přišlo téměř 75%. Řada občanů žijících v zahraničí, třeba po dobu půročního studia, však takto registrovaná vůbec není a skutečné číslo takto diskriminovaných občanů je mnohem větší. To dle mého názoru není rozhodně zanedbatelný počet.

Všem těmto voličům jsem před volbami dal slib, že pokud budu zvolen, tak se pokusím najít způsob, jak jim výkon jejich volebního práva ulehčit. Všechny sousední státy  stejně tak jako většina ostatních států západní Evropy ma zavedenu alespoň možnost korespondenční volby. To se domnívám je naprosté minimum, kterého musíme dosáhnout. Já se však domnívám, že v době elektronizace státní správy je ten správný čas jít o krok dál a zavést také možnost doručovat hlasy elektronickým způsobem. Můj návrh proto počítá i s touto variantou. Nenavrhuji čisté elektronické hlasování, tak jako jej mají např. v Estonsku. Od toho jsme bohužel stále vzdáleni na míle daleko. Místo toho předkládám návrh, který již dříve zvažovalo i ministerstvo vnitra, aby bylo možné korespondenční hlasy doručovat i v elektronické podobě prostřednictvím systému datových schránek. Ve své podstatě se tak bude jednat stále o korespondenční hlasování, se všemi principy a zásadami platnými pro hlas poštou. Jediným rozdílem tak bude nosič, na kterém bude hlas doručen. 

Naprosto chápu obavy všech voličů, o zajištění bezpečnosti takto doručovaných hlasů, zvláště ve světle takřka už pravidelného kupování hlasů v některých chudších nebo vzdělanostně nižších volebních okrscích. Nicméně, dle publikace Brunclík M., Novák M. a kol., Internetové volby, Slon 2014, lze pozorovat rostoucí kladné zkušenosti v těch zemích, kde se do pilotování voleb s velmi různorodými způsoby využití internetu pustili, a je patrné, že se nejedná o jednorázový krok, ale postupný, graduální proces, v kterém se zabydlují nejen voliči, ale také příslušné volební, zastupitelské i legislativní instituce. Ve všech zemích jde o graduální kultivaci provázenou v podstatě všeobecnou pozitivní zkušeností. I v našem případě navrhujeme postupný rozvoj zapojení internetu do hlasování, a to nejprve ze zahraničí. Zároveň je patrné i ze zmíněné publikace, že důležitým prvkem je veřejná debata a rovoj zájmu a dostupných informací mezi všemi dotčenými aktéry s voliči v prvé řadě. Proto se budeme určitý čas věnovat debatě tématu a sdílení zahraničních zkušeností a pilotování domácích možností. Za zásadní ale považujeme, aby tyto kroky byly motivované pozitivně, důvěrou v občanskou společnost a zájem voličů a nikoli nedůvěrou a podezíráním. Potřebujeme posílit sociální inovace i v přístupu k volbám a reprezentativní demokracii.